Forside

Marikova vel er et hyttevel i Frogn Kommune der all drift er basert på frivillig innsats. Marikova vel har 235 medlemmer.

Marikova vel er en non-profit organisasjon som jobber for medlemmenes beste. Årskontingenten fastsettes av vellets årsmøte.

Se bruksregler for Marikova vel– her og vedtekter Marikova vel Vedtekter_Marikova vel

Opprinnelig og gjeldende skjøte for alle parseller– her

Informasjonen er basert på informasjon fra styret og utvalgene i Marikova vel, samt andre aktuelle aktører i og rundt nærmiljøet på Hallangen.Vedtekter_Marikova vel

Velkommen til Marikova, les mer

Kontakt med styret:

Styreleder: Lotte Hernæs lotte.hernaes@gmail.com

Sekretær: Synøve Stigen  synove.stigen@heidenreich.no

Båtforening: Christian Hiemeyer:  chyemeye@online.no

Grendeleder: Wenche Wiik: wwiig@online.no

Natur og miljø: Sigurd Østby: sigurd.ostbye@inby.no

Vannverket: Trond Jarnum: trond.jarnum@hotmail.com

Regnskapsfører: Knut Regbo, Furuveien 31, 0678 Oslo

Viktig informasjon. – les mer

 Viktig melding fra vannverket!

Kokevarsel, oppdatert varsel pr. 12. september:

Vi har fått nå e-coli i brønnen i Langebåtveien pumpehus. Dette rammer vannforsyningen til Sønderstøveien, Elgtråkka, øvre del av Islia, Maristien og Langebåtveien.  Brønnen i Mariveien er friskmeldt.  Vannkranen i pumpehuset i Langebåtveien er nå stengt, de som henter vann må derfor bruke vann fra pumpehuset i Mariveien.

Medlemmene i vannverket som bor i Sønderstøveien, Elgtråkka, øvre del av Islia, Maristien og Langebåtveien må enten koke drikkevannet eller hente det i pumpehuset i Mariveien inntil vannet stenges for sesongen. Det er ikke aktuelt å ta flere prøver i år.

Styret beklager dette!

E-post fra Frogn kommune november 2018

Styret har mottatt en e-post fra Frogn kommune som omhandler slamtømming, avløp og bommer. Brevet vedlegges her:

20181102_E-post fra Frogn om avløp etc

Hvis du/dere  ikke har mottatt dette pr. e-post skyldes det sannsynligvis at vi ikke har registrert e-postadressen din/deres. Vennligst ta kontakt med sekretær Synøve Stigen.

Årsmøtet 2019

Protokoll fra årsmøtet  2019:

2019_Protokoll årsmøtet

Årsmøtet er øverste myndighet i Marikova vel der alle medlemmer har møte- og stemmerett. Årsmøtet arrangeres normalt én gang pr. år. Årsmøtet behandler vellets drift og økonomi, valg av revisorer, styremedlemmer, grendeutvalg og båtutvalg samt utnevnelse av valgkomité. Enkeltsaker kan meldes inn til dagsorden på årsmøtet av medlemmene og årsmøtet fastsetter vellets vedtekter.

Styret

Marikova vels styre velges på årsmøtet og er ansvarlig for den daglige driften i henhold til vedtekter og årsmøtevedtak. Styret møtes med jevne mellomrom til styremøter og står også bak noen årlige faste arrangementer.

Styremøtereferater 2017:

20170125_Styremøte

20170316_Styremøte

20170510_Styremøte

20170715_Styremøte

20171012_Styremøte

Styret består av:  – leder – nestleder og sekretær – styremedlem Natur og miljø – styremedlem grendeutvalg – styremedlem båtforening – styremedlem vannverket

Medlemmer

Alle eiere av en eller flere parseller i Marikova vel er medlemmer i Marikova vel, med ett medlemskap pr. parsell.

Støttemedlemmer

Naboer som benytter våre veier og/eller arealer for adkomst til egne eiendommer eller benytter vann fra Marikova vels vannverk, samt sommerbutikken som ligger på festet grunn.

Natur og miljø

Et styremedlem for arbeid med natur og miljø er representert i styret. Arbeidsoppgavene er forvaltning av friområder, rådgiving til vellets grendeutvalg og medlemmer vedrørende trefelling, natur og miljøvern. Styremedlemmet tar seg også av kommunikasjon med kommunale myndigheter.

Frogn kommune er eier av friområdene våre.

Grendeutvalget

Et styremedlem for arbeid med grendeutvalget er representert i styret med valgt leder. Grendeutvalget består i tillegg av 9 valgte grendeledere som er kontaktpersoner i nærmiljøet for alle medlemmer i vellet.

Båtforeningen

Et styremedlem for arbeid med båtforeningen er representert i vellets styre med valgt leder. Båtforeningen er en forening i vellet som består av båtforeningens medlemmer og har egne vedtekter. Båtforeningen administreres av leder og har  kontaktperson(-er) for hvert av våre tre strandområder;

– Felt 1: Revjeodden

– Felt 2: Bjellegrunna – Båtmannstranda

– Felt 3: Sønderstøa

Arbeidet består i alt vesentlig av administrasjon, etablering og vedlikehold av båtplasser, motorhus og bryggeanlegg.

Vannverksforeningen

Vannverket er representert i styret ved valgt leder.  Vannverket er en forening i Marikova vel og består av vannverkets medlemmer og har egne vedtekter.  Arbeidet består hovedsaklig av administrasjon, ettersyn og vedlikehold.

Dugnader

Ved behov kan grendeutvalgene kalle inn til dugnader for å få utført diverse forefallende arbeid. Slik dugnadsinnsats kan godtgjøres etter forhåndsavtale med styret. Unntatt er den årlige fellesdugnaden på strandområdene våre som skjer på frivillig basis.

Dugnaden avholdes lørdag 11. mai kl. 11.00.

Regnskap

Regnskapet for Marikova vel er trukket ut av styret og utføres av en av vellets øvrige medlemmer.

Revisjon

Revisjon av vellets regnskaper utføres av årsmøtets valgte revisorer.