Forside

Marikova vel er et hyttevel i Frogn Kommune der all drift er basert på frivillig innsats. Marikova vel har 235 medlemmer.

Marikova vel er en non-profit organisasjon som jobber for medlemmenes beste. Årskontingenten fastsettes av vellets årsmøte.

Se bruksregler for Marikova vel– her og vedtekter Marikova vel Vedtekter_Marikova vel

Opprinnelig og gjeldende skjøte for alle parseller– her

Informasjonen er basert på informasjon fra styret og utvalgene i Marikova vel, samt andre aktuelle aktører i og rundt nærmiljøet på Hallangen.Vedtekter_Marikova vel

Velkommen til Marikova, les mer

Kontakt med styret:

Styreleder: Lotte Hernæs lotte.hernaes@gmail.com

Sekretær: Synøve Stigen  synove.stigen@heidenreich.no

Båtforening: Christian Hiemeyer:  chyemeye@online.no

Grendeleder: Bjørn Asmyhr: asmyhrbjorn@gmail.com

Natur og miljø: Sigurd Østby: sigurd.ostbye@inby.no

Vannverket: Trond Jarnum: trond.jarnum@hotmail.com

Regnskapsfører: Knut Regbo, Furuveien 31, 0678 Oslo

Viktig informasjon. – les mer

Forsinket dugnad 2020 lørdag 11. juli kl. 10.00

Styret har vedtatt at vi likevel kan gjennomføre dugnad etter at reglene for koronabegrensning er løsnet litt opp. Vi samles for å rydde opp langs Mariveien og på ishustomta ved Bjellegrunna. Det blir leid inn en kvistkvern.

Vi har via Facebooksiden varslet om dugnad lørdag 11. juli kl. 10.00.

Oppmøte for alle ved pumpehuset i Langebåtveien. Vi må samles der fordi det skal tas opp fortegnelse over dugnadsdeltakerne og orienteres om koronareglene. Det blir arbeid med kvist og kvas og vi ber alle om å ta med egne redskaper. Husk å holde avstand.

Vi krysser fingrene for fint vær og gleder oss til samling for felles trivsel.
 

St. Hans-feiring 2020

 St.Hansbålet kan ikke tennes i år og festen må utsettes til senere på året og kanskje i en annen form.

Styret beklager, men mener at det ikke vil være forsvarlig å gjennomføre  arrangementene i den tradisjonelle formen.

Årsmøtet 2020

Protokoll 2020

Årsmøtet er øverste myndighet i Marikova vel der alle medlemmer har møte- og stemmerett. Årsmøtet arrangeres normalt én gang pr. år. Årsmøtet behandler vellets drift og økonomi, valg av revisorer, styremedlemmer, grendeutvalg og båtutvalg samt utnevnelse av valgkomité. Enkeltsaker kan meldes inn til dagsorden på årsmøtet av medlemmene og årsmøtet fastsetter vellets vedtekter.

Styret

Marikova vels styre velges på årsmøtet og er ansvarlig for den daglige driften i henhold til vedtekter og årsmøtevedtak. Styret møtes med jevne mellomrom til styremøter og står også bak noen årlige faste arrangementer.

Styremøtereferater 2019:

20190123_Referat fra styremøte

20190429_Referat fra styremøte

20190719_Referat fra styremøte

20190828_Referat styremøte

20191028_Referat

Styret består av:  – leder – nestleder og sekretær – styremedlem Natur og miljø – styremedlem grendeutvalg – styremedlem båtforening – styremedlem vannverket

Medlemmer

Alle eiere av en eller flere parseller i Marikova vel er medlemmer i Marikova vel, med ett medlemskap pr. parsell.

Støttemedlemmer

Naboer som benytter våre veier og/eller arealer for adkomst til egne eiendommer eller benytter vann fra Marikova vels vannverk, samt sommerbutikken som ligger på festet grunn.

Natur og miljø

Et styremedlem for arbeid med natur og miljø er representert i styret. Arbeidsoppgavene er forvaltning av friområder, rådgiving til vellets grendeutvalg og medlemmer vedrørende trefelling, natur og miljøvern. Styremedlemmet tar seg også av kommunikasjon med kommunale myndigheter.

Frogn kommune er eier av friområdene våre.

Grendeutvalget

Et styremedlem for arbeid med grendeutvalget er representert i styret med valgt leder. Grendeutvalget består i tillegg av 9 valgte grendeledere som er kontaktpersoner i nærmiljøet for alle medlemmer i vellet.

Båtforeningen

Et styremedlem for arbeid med båtforeningen er representert i vellets styre med valgt leder. Båtforeningen er en forening i vellet som består av båtforeningens medlemmer og har egne vedtekter. Båtforeningen administreres av leder og har  kontaktperson(-er) for hvert av våre tre strandområder;

– Felt 1: Revjeodden

– Felt 2: Bjellegrunna – Båtmannstranda

– Felt 3: Sønderstøa

Arbeidet består i alt vesentlig av administrasjon, etablering og vedlikehold av båtplasser, motorhus og bryggeanlegg.

Vannverksforeningen

Vannverket er representert i styret ved valgt leder.  Vannverket er en forening i Marikova vel og består av vannverkets medlemmer og har egne vedtekter.  Arbeidet består hovedsaklig av administrasjon, ettersyn og vedlikehold.

Dugnader

Ved behov kan grendeutvalgene kalle inn til dugnader for å få utført diverse forefallende arbeid. Slik dugnadsinnsats kan godtgjøres etter forhåndsavtale med styret. Unntatt er den årlige fellesdugnaden på strandområdene våre som skjer på frivillig basis.

Dugnaden i 2020 er bestemt avholdt lørdag 23. mai. Fordi vi dessverre er i en ekstraordinær situasjon der det ikke er lov å samles flere enn 5 personer i gruppe, vil styret i år finne løsninger for å kunne gjennomføre dugnaden. Vi vil komme tilbake til hvordan dette kan gjøres.

Regnskap

Regnskapet for Marikova vel er trukket ut av styret og utføres av en av vellets øvrige medlemmer.

Revisjon

Revisjon av vellets regnskaper utføres av årsmøtets valgte revisorer.