Kommunalt helårsvann fra BVA

Båtstø Vel ved Båtstø vann- og avløp (BVA) har fått tillatelse til nytt VA-anlegg for Båtstø Vel. Tiltaket innebærer tilknytning til offentlig vann via en ny sjøledning i Oslofjorden, og vil erstatte sommervannet for de i området som ønsker å ta del i prosjektet gjennom Båtstø vel. Den planlagte vannledningen strekker seg fra Vindfangerbukta i sør til Båtstø i nord med en total lengde på ca 3000 meter. Det bygges et høydebasseng i Myrabakken og vannledning opp til dette, på gnr/bnr. 59/1. I tillegg bygges to trykkøkningsstasjoner.

Medlemmene i BVA får tilbud helårsvann fra kommunen. Det er da ikke snakk om avløp fordi BVA har pr. i dag tilfredsstillende avløp (grå- + sortvann) for sine medlemmer. Det blir ikke lagt avløpsrør i sjøen, da denne totalprosessen med offentlig vann og kloakk, som det er snakket mye om, i så fall må foregå i to omganger, dvs først legge vannledning og så kloakkledning. BVA legger ut vannledninger og  anslår å få levert kommunalt vann til sine medlemmer som har meldt seg på i løpet av første del av 2021. Dette gjelder også medlemmer med hytte i Marikova vel.