Måking og strøing av veier

Marikova vel har avtale om måking og strøing av vellets veier med H. Galby. Han måker og strør etter avtale ved snøfall og når er behov for strøing. Dette betales av vellet. De private veiene og privatpersoner må avtale på egen hånd. Hvis den enkelte har behov for ekstra måking og strøing betales dette av den enkelte.  Regningen skal sendes til dere privat. Ved behov for privat oppdrag, kommer han på kort varsel hvis du sier at du skal ha regningen.

All annen kontakt som gjelder fellesområdet skal KUN gå gjennom styret. Derfor skal dere henvende dere til en i styret hvis dere mener f.eks. strøing på fellesveiene er nødvendig (Mariveien, Sønderstøveien og Elgtråkka).

Søppelkonteinere

Avfallshåndtering

Tømming av søppelkonteinerne plassert i Marikova starter nå i mars. Sørg for at det er grei tilgang til konteinere og kasser.

De felles avfallskonteinerne for kildesortering av papp/papir, glass og restavfall ved butikken fungerer greit. Sammen med nabovellene våre har vi fått gruset området ved konteinerne. Området er dermed blitt noe mindre sølete.

Husk at det påløper arbeid og kostnader for vellet (oss alle) når enkelte setter fra seg avfall utenfor konteinere. FolloRen som henter avfallet vårt, har ikke plikt til å ta med seg søppel som står utenfor konteinerne, så det er det hyttenaboer som må gjøre. Av og til er det åpenbart bygningsavfall det dreier seg om: Sørg for at innleide håndverkere også forstår at det er uakseptabelt å dumpe avfall på fellesarealene våre.

Større gjenstander og annet avfall kan leveres på Teigen gjenvinningsstasjon. Teigen ligger ved Fagerstrand på Midtveien og det tar drøyt 10 minutter å kjøre dit.

Se også  FolloRens internettsider www.folloren.no

 

 

Avløpshåndtering og renseanlegg

Renseanlegg

Alle hytteeiere i vellet som har innlagt vann, plikter å ha et godkjent anlegg for rensing av gråvann (oppvask-, vaskemaskin, dusj, kjøkken). Har man vannklosett og privat septiktank for svartvann (toalett) og/eller renseanlegg for gråvann, skal anlegget være meldt til kommunen som årlig vil sørge for én pliktig tømming av septiktank til en fast pris avhengig av tankens volum. Kommunen har nå avtale med Arnkværn Miljø og Renovasjon (AMR). De kan kontaktes for slamtømming:

oslo@va365.no og tlf. 953 02 300. Se https://arnkvaern-oslo.no/

Annen gangs tømming utføres nå kun av AMR til samme faste pris. Alle fakturaer for tømming formidles av Frogn kommune.

Kommunalt helårsvann fra BVA

Båtstø Vel ved Båtstø vann- og avløp (BVA) har fått tillatelse til nytt VA-anlegg for Båtstø Vel. Tiltaket innebærer tilknytning til offentlig vann via en ny sjøledning i Oslofjorden, og vil erstatte sommervannet for de i området som ønsker å ta del i prosjektet gjennom Båtstø vel. Den planlagte vannledningen strekker seg fra Vindfangerbukta i sør til Båtstø i nord med en total lengde på ca 3000 meter. Det bygges et høydebasseng i Myrabakken og vannledning opp til dette, på gnr/bnr. 59/1. I tillegg bygges to trykkøkningsstasjoner.

Medlemmene i BVA får tilbud helårsvann fra kommunen. Det er da ikke snakk om avløp fordi BVA har pr. i dag tilfredsstillende avløp (grå- + sortvann) for sine medlemmer. Det blir ikke lagt avløpsrør i sjøen, da denne totalprosessen med offentlig vann og kloakk, som det er snakket mye om, i så fall må foregå i to omganger, dvs først legge vannledning og så kloakkledning. BVA legger ut vannledninger og  anslår å få levert kommunalt vann til sine medlemmer som har meldt seg på i løpet av første del av 2021. Dette gjelder også medlemmer med hytte i Marikova vel.